منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

منابع آزمون دکتری کشاورزی, منابع دکتری کشاورزی, منابع آزمون دکترا کشاورزی, منابع دکترا کشاورزی, منابع ازمون دکتری کشاورزی, منابع ازمون دکترا کشاورزی, منابع کنکور دکتری کشاورزی, منابع کنکور دکترا کشاورزی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

برنامه درسی دوره دکتری علوم و مهندسی جنگل - سنجش امیرکبیر

واحدهای درسی دوره دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل به شرح زیر است:

:

دروس تخصصی الزامی مشترک

8 واحد

دروس اختیاری گرایش مدیریت جنگل

10 واحد

دروس اختیاری گرایش علوم زیستی جنگل

10 واحد

رساله

18 واحد

جمع واحدهای درسی

36 واحد

 

جدول درس های تخصصی الزامی (مشترک) دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

پیشنیاز

1

جنگل شناسی و پرورش جنگل پیشرفته

2

1

1

-

2

روش های پیشرفته نمونه برداری درجنگل

2

1

1

-

3

طراحی سیستم های مهندسی جنگل

2

1

1

-

4

مسائل ویژه

2

0

2

-

5

جمع

8

3

5

-

جدول درس های اختیاری دوره دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل-گرایش مدیریت جنگل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

پیشنیاز

1

برنامه ریزی جامع واحدهای جنگلی

2

2

-

-

2

سنجش از دور پیشرفته در جنگل

2

1

1

-

3

سامانه اطالعات مکانی پیشرفته جنگل

2

1

1

-

4

مدیریت اکوسیستم های جنگلی

2

2

-

-

5

سامانه اطالعات مدیریت جنگل

2

1

1

-

6

آمایش سرزمین تکمیلی

2

2

-

-

7

روش های بهینه سازی مدیریت جنگل

2

2

-

-

8

آمار مکانی در جنگل

2

1

1

-

9

اکوتوریسم در جنگل

2

2

-

-

10

ارزش گذاری پیشرفته خدمات جنگل

2

2

-

-

11

ظرفیت برد زیستگاهها

2

2

-

-

12

بوم شناسی سیمای سرزمین در جنگل داری

2

2

-

-

13

تحقیق در عملیات مدیریت جنگل

2

1

1

-

14

توسعه و اگروفارستری

2

1

1

-

15

تحلیل آماری پیشرفته در علوم اجتماعی- اقتصادی

2

1

1

-

16

نهادهای بین المللی و سیاست جنگل

2

-

2

-

17

مدل سازی زیستی- اقتصادی

2

-

2

-

18

جنگل داری اجتماعی پیشرفته

2

1

1

-

19

ارزیابی پیامدهای اقتصادی-اجتماعی طرح های جنگل

2

-

2

-

20

روش های مشارکتی در جنگل

2

1

1

-

21

روش های تصمیم گیری در مدیریت جنگل

2

-

2

-

دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت گروه به تعداد حداکثر 50 درصد از واحدهای تخصصی خود را از دروس سایر گرایش های این رشته و یا رشته های مصوب و دایر همان دانشگاه یا دیگر دانشگاه ها اخذ نماید.

جدول درس های اختیاری دوره دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل-گرایش علوم زیستی جنگل

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

پیشنیاز

1

بوم شناسی کمی جنگل

2

1

1

-

2

تعیین توان اکولوژیک جنگل

2

1

1

-

3

بوم شناسی خاک های جنگلی

2

1

1

-

4

جنگل شناسی آسیب

2

1

1

-

5

مقاومت درختان به آفات و بیماری ها

2

1

1

-

6

ریزازدیادی و کشت بافت تکمیلی

2

1

1

-

7

کاربرد فناوری های زیستی در جنگل

2

1

1

-

8

فرآیندهای فیزیولوژیک درختان جنگلی

2

1

1

-

9

زمین آمار در جنگل

2

1

1

-

10

مدیریت خاک های جنگلی

2

1

1

-

11

علوم بذور درختان جنگلی

2

1

1

-

12

ریز اقلیم شناسی جنگل

2

1

1

-

13

کربن ترسیب

2

1

1

-

14

جنگل شناسی مناطق استوایی و نیمه استوایی

2

1

1

-

15

ژنتیک کمی و بیومتری در اصالح درختان جنگلی

2

1

1

-

16

گرده شناسی گونه های جنگل

2

1

1

-

17

جنگل دارویی گیاهان

2

1

1

-

18

خاک شناسی پیشرفته جنگل

2

1

1

-

19

جنگل کاری در خشک بوم

2

1

1

-

20

پاالیی گیاه

2

1

1

-

21

روش های عددی در تحلیل جوامع گیاهی جنگل

2

1

1

-

دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت گروه به تعداد حداکثر 50 درصد از واحدهای تخصصی خود را از دروس سایر گرایش های این رشته و یارشته های مصوب و دایر همان دانشگاه یا دیگر دانشگاه ها اخذ نماید.


برنامه درسی دوره دکتری علوم و مهندسی جنگل - سنجش امیرکبیر


  • ۹۶/۰۸/۲۵
  • منابع آزمون کشاورزی منابع آزمون کشاورزی

منابع آزمون دکترا صنایع

منابع آزمون دکترا وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترا پژوهش هنر

منابع آزمون دکترا کامپیوتر

منابع آزمون دکترای 1396

منابع آزمون دکترای تخصصی طب سنتی

منابع آزمون دکترای سال 1396

منابع آزمون دکترای صنایع

منابع آزمون دکترای صنایع غذایی

منابع آزمون دکترای طراحی شهری

منابع آزمون دکترای مدیریت 1396

منابع آزمون دکترای هنر

منابع آزمون دکترای هوافضا

منابع آزمون دکترای هوش مصنوعی

منابع آزمون دکترای پرستاری

منابع آزمون دکترای پرستاری وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترای پژوهش هنر

منابع آزمون دکترای چینه و فسیل

منابع آزمون دکترای ژئومورفولوژی

منابع آزمون دکترای ژنتیک پزشکی

منابع آزمون دکترای کامپیوتر

منابع آزمون دکترای گردشگری

منابع آزمون دکترای گیاهان دارویی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری 1396

منابع آزمون دکتری 95 آزاد

منابع آزمون دکتری 96

منابع آزمون دکتری 96 حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری 96 دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 96 عمران

منابع آزمون دکتری 96 مدیریت

منابع آزمون دکتری 97

منابع آزمون دکتری 97-96

منابع آزمون دکتری 98

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی 96

منابع آزمون دکتری اقتصاد

منابع آزمون دکتری اقتصاد 96

منابع آزمون دکتری الهیات 96

منابع آزمون دکتری الکترونیک

منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت

منابع آزمون دکتری باغبانی گیاهان دارویی

منابع آزمون دکتری برق

منابع آزمون دکتری برق 96

منابع آزمون دکتری برق الکترونیک

منابع آزمون دکتری برق قدرت

منابع آزمون دکتری برق قدرت 96

منابع آزمون دکتری برق قدرت دانشگاه آزاد